معدن سنگ آهک

یکشنبه 24 آذر 1392  08:48 ق.ظ


معدن سنگ آهک

دسته خدمات زیردسته اشتغال

فهرست
مقدمه .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٦
١‐ معرفی محصول .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

....................................... ٧
٧

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

... . ( ١‐ نام و کد محصول ( آیسیک ٣ ‐١
٢‐ شماره تعرفه گمرکی

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٧ ‐١
٣‐ شرایط واردات محصول

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................ ٧ ‐١
٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول .

..........................................

..........................................

..........................................

................. ٨ ‐١
٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

..........................................

..........................................

......... ٨ ‐١
١‐ مروری بر قیمت های داخلی محصولات .

..........................................

..........................................

..........................................

................ ٨ ‐٥‐١
٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی محصولات

..........................................

..........................................

..........................................

............... ٩ ‐٥‐١
٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول .

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ١٠ ‐١
٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

..........................................

..........................................

............. ١٠ ‐١
٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

..........................................

..........................................

..........................................

............ ١٠ ‐١
٩‐


کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

..........................................

..........................................

..........................................

. ١٠ ‐١
١٠ ‐ معرفی شرایط صادرات

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........... ١١ ‐١
٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................ ١٢
١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی ٥ سال گذشته

..........................................

..........................................

................................. ١٢ ‐٢
١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری .

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ١٢ ‐١‐٢
٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور

..........................................

..........................................

.......................... ١٣ ‐١‐٢
٣‐ بررسی روند تولید واقعی واحدهای فعال در کشور

..........................................

..........................................

...................................... ١٣

‐١‐٢
٤‐ بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال

..........................................

..........................................

.........................................

١٤ ‐١‐٢
٥‐ نگاهی به راندمان تولید ( درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال .

..........................................

............... ١٦ -١‐٢
٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول .

..........................................

........................... ١٦ -١‐٢
٢‐بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه .

..........................................

..........................................

..........................................

.... ١٦ ‐٢
١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور .

..........................................

..........................................

..........................................

................ ١٨ ‐٢‐٢
٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته

..........................................

..........................................

..........................................

........... ١٩ ‐٢
٤‐ جمع بندی عرضه .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................... ٢٠ ‐٢
٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته .

..........................................

..........................................

..........................................

......................... ٢١ ‐٢
٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته

..........................................

..........................................

..........................................

......................... ٢٢ ‐٢
٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات در آینده

..........................................

..........................................

..........................................

........ ٢٢ ‐٢
١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده

..........................................

..........................................

..........................................

.................. ٢٢ ‐٧‐٢
٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار .

..........................................

..........................................

..........................................

........... ٢٣ ‐٧‐٢
٣‐ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

..........................................

................................... ٢٤
١‐ نگاهی به روشتولید

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................. ٢٤ ‐٣
٢‐ مقایسه روشتولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

..........................................

..........................................

.............................. ٢٤ ‐٣
٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در تولید محصول .

..........................................

..........................................

.............................. ٢٥
٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز .

..........................................

...................... ٢٦
١‐ زمین

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٢٧ ‐٥
٢‐ محوطه سازی

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ٢٧ ‐٥
٣‐ عملیات ساختمانی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٢٨ ‐٥
٤‐ ماشین آلات تولیدی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................. ٢٨ ‐٥
٥‐ تجهیزات اصلی (آزمایشگاه، کارگاه)

..........................................

..........................................

..........................................

................................. ٢٨ ‐٥
٦‐تاسیسات عمومی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................ ٢٩ ‐٥
٧‐ وسایل اداری و

خدماتی.......................................

..........................................

..........................................

..........................................

................ ٢٩ ‐٥
٨‐ ماشین آلات حمل و نقل

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......... ٢٩ ‐٥
٩‐ هزینه های قبل از بهره برداری

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

٣٠ ‐٥
١٠ ‐ هزینه های پیشبینی نشده

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

. ٣٠ ‐٥
١١ ‐ برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادی

طرح........................................

..........................................

..........................................

................... ٣٠ ‐٥
١‐ لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٣٠ ‐١١‐٥
٢‐ لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار .

..........................................

..........................................

..........................................

............... ٣١ ‐١١‐٥
٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن .

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٣٤
١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها

..........................................

..........................................

..........................................

. ٣٤ ‐٦
٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٣٤ ‐٦
٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

..........................................

..........................................

.. ٣٤ ‐٦
٧‐ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

..........................................

..........................................

..........................................

................................ ٣٥
٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال .

..........................................

..........................................

..........................................

.......................... ٣٦
٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح .

..........................................

..........................................

..........................................

............. ٣٧
١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن .

..........................................

..........................................

..........................................

...................... ٣٧ ‐٩
٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن .

..........................................

..........................................

..........................................

....................... ٣٧ ‐٩
٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٣٨ ‐٩
٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

..........................................

..........................................

..........................................

....... ٣٨ ‐٩
٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی .

..........................................

..........................................

..........................................

........................... ٣٨ ‐٩
٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........... ٣٩ ‐٩
٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز

..........................................

..........................................

..........................................

..................................... ٣٩ ‐٩
١٠ ‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ٤٠
١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی .

..........................................

..........................................

........................... ٤٠ ‐١٠
٢‐ حمایت های مالی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................... ٤٠ ‐١٠
١١ ‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید .

..........................................

..................................... ٤١
١‐ بررسی بازار .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.............................. ٤١ ‐١١
٢‐ عرضه و تقاضا .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................... ٤١ ‐١١
٣‐ هزینه های سرمایه گذاری .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.... ٤١ ‐١١
٤‐ ظرفیت اقتصادی

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..................... ٤١ ‐١١
٥‐ اشتغال

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................................... ٤١

‐١١
٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات

..........................................

..........................................

..........................................

......... ٤٢ ‐١١
٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.... ٤٢ ‐١١
١٢ ‐ منابع و ماخذ

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................................... ٤٣

فروشنده: عصر شاپ

قیمت: 12,000 تومان

درصد :35

روش خرید: برای خرید معدن سنگ آهک، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید معدن سنگ آهک


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان

نوشته شده توسط: تی کی من Tkman | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: معدن سنگ آهک ، احداث معدن سنگ آهک ، خط تولید سنگ اهک ، طرح توجهی احداث معدن ،
http://dortheabohaty.weebly.com/blog/is-hammertoe-surgery-successful
شنبه 14 مرداد 1396 08:01 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I'm attempting to find
things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic