انزال زودرس و یک پیشنهاد جهت درمان با توجه به تجربیات با مراجعین در این زمینه

یکشنبه 3 فروردین 1393  12:12 ب.ظ


 .... دیگر از توصیه های دیگران خسته شده، و با شرمساری از عدم توانایی در برقراری یک ارتباط زناشویی با همسر خود یاد می کنند. مصرف تریاک به این افراد توسط افراد عامی توصیه می شود که قاعدتا موثر برای همیشه نیست. طبق آمارهای موجود، 10 درصد معتادان کشور افرادی هستند که به مصرف تریاک یا مشتقات آن جهت برطرف نمودن انزال زودرس، توصیه شده اند. از طرفی تعداد زیادی از طلاقها،  طبق تحقیقات کارشناسان بی ارتباط با موضوع توانایی زناشویی و یا کیفیت روابط زناشویی افراد نیست. عدم ارضاء زوجه در روابط جنسی یا عدم ارضاء زوج از برخوردها و رفتارهای جنسی زوجه،  آنها را به طرف طلاق سوق می دهد.

در این نوشتار بعد از تعریف اصطلاحات مربوطه و دادن توضیحات لازم، تجربیات مولف در رابطه با مراجعین کلینیکی پیرامون موضوع انزال زودرس مردان و سرد مزاجی زنان، به عنوان روشی موثر در رفع مشکلات پیش آمده، جهت استفاده همکاران روان شناس، روان پزشک و مشاور تقدیم می گردد. امید است این مطالب در راستای کیفیت دادن به امور زناشویی زوجین، بعنوان راهی جهت کاهش استرس موجود افراد در زندگی، موثر باشد.

 تعریف انزال زودرس در مردان:   انزال زودرس یعنی رسیدن به اوج لذت جنسی زودتر از زمانی که به طور معمول برای فعالیت جنسی رضایت بخش زوجها لازم است. مردانی که به دلیل چنین مشکلی نزد روان شناس می آیند این است که "بسیار سریع " به اوج لذت جنسی می رسند.  به سخن دیگر ا